โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนประชานิคม 4  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์  86140  มีเนื้อที่จำนวน 33 ไร่ 2 งาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
มีเขตพื้นที่บริการ  2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากด่าน หมู่ 5  บ้านยายหม่น  และหมู่ 13  ตำบลหงษ์เจริญ
อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

          โรงเรียนประชานิคม 4  เปิดเรียนเมื่อปี  พ.ศ. 2522   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีอาคารชั่วคราว
ขนาด 2 ห้องเรียน สร้างโดยประชาชนในหมู่บ้าน  มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น ดังนี้
          พ.ศ. 2532  วันที่ 4  พฤศจิกายน 2532  อาคารและสิ่งก่อสร้างประสบวาตภัย(พายุใต้ฝุ่นเกย์) เสียหาย
ทั้งหมด
          พ.ศ. 2533  อนุมัติให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา
          พ.ศ. 2535  อนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส