โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
      ร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูนักเรียนพัฒนาความรู้
คู่คุณธรรม เน้นย้ำรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล  และก้าวทันเทคโนโลยี   นักเรียนดีมีมารยาทงาม