โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
ปฐมวัย

นางสาวมุกดา ทองแดง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวโสรญา คงรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนัญธิดา ชูชมกลิ่น
ครูพี่เลี้ยง