โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววาสนา ชูราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภัตรา ทรัพย์อุปการ
ครู คศ.1

นางจรรจิรา มีแก้ว
ครู คศ.1