โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุญยงค์ ใยบัวทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจรัญ บุญรอด
ครู คศ.1

นายสมบูรณ์ แก้วจอหอ
ครู คศ.1