โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพะวง นาคศรีคำ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ อินทะโก
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด จับทมิฬ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง คำล้อม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร น้อยราช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ดต. พิบูลย์ เพชรยังพูล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวารินทร์ พลยยอด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายย้วน พัทธ์สังข์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร พร้อมปัจจุ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ชิตรัฐฐา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร คลี่เกสร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน