โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจรัสแสง เหมาเพชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ